Blog

Jerzy Owczarz – dyrektor artystyczny DSM, pianista, prelegent

Jerzy Owczarz zdjęcie STR3PL/ENG/DE

PL
Jerzy Owczarz, urodzony 1989 w Bielsku-Białej. Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie mgr. Wacława Srogi. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. W czerwcu 2016 otworzył przewód doktorski w dziedzinie pianistyki solowej na akademii im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu pod opieką naukową dr. hab. Macieja Pabicha. Kształcił się także na Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Ponadto brał udział w wielu pianistycznych kursach mistrzowskich z udziałem m.in. prof. Borysa Petruszańskiego, prof. Aleksandra Orłowieckiego, prof. Istvana Lantosa.

W kraju występował z recitalami we Wrocławiu (w tym dwukrotnie na scenie Filharmonii Wrocławskiej), Wałbrzychu (w tym dwukrotnie w Filharmonii Sudeckiej) Krakowie, Warszawie, jak również w mniejszych miejscowościach m.in. w Bielsku-Białej, Oleśnicy, Czechowicach-Dziedzicach, Wojnowicach, Bolesławcu, Zgorzelcu, Brzegu, Głogowie, Dusznikach, Oławie, Krośnie, Włoszakowicach. Koncertował również dla zagranicznej publiczności: na Węgrzech (Budapeszt), w Anglii (Londyn, Hammerwood), Włoszech (Massafra), Niemczech (Goerlitz, Gosswitz, Oederan), Austrii (Wiedeń) Czechach (Ostrawa, Karvina) i Chinach (Shenzhen, Guangzhou, Ningbo, Jiaxing, Hnagzhou, Shanghai, Beijing, Changchun, Tianjin).

Współpracował z takimi agencjami jak Pro Arts (2014-2016), na zlecenie której wykonał ponad 50 recitali chopinowskich oraz Pro Musica na zlecenie której wystąpił w Chinach z szeregiem recitali z orkiestrą (2016/2017, 2017/2018). Grał również cykle koncertów w ramach prestiżowych Wieczorów Lisztowskich organizowanych przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta (2015/2016, 2018). Występował jako solista z orkiestrą pod batutą Jerzego Maksymiuka, Alberta Seidla, Petera Hansa Mansera.

Jest laureatem Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale e Composizione „Valeria Martina”, gdzie w kategorii G zdobył pierwsze miejsce (2011), dotarł również do półfinału 18 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Leosa Janacka w Brnie (2012). W 2018 na 11 Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach, po dotarciu do rundy finałowej uzyskał wyróżnienie.

Podczas studiów został wyróżniony stypendium rektorskim (2012), przyznawanym najlepszym studentom. W 2020 uzyskał stypendium w ramach programu Kultura w Sieci, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Później, w 2022 uzyskał roczne stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oprócz działalności artystycznej prowadzi również działalność pedagogiczną i naukową. Jeszcze jako student rozpoczął pracę w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, później od 2015 zaczął uczyć w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu, następnie od 2017 w Szkole Muzycznej II st. w Bystrzycy Kłodzkiej, a obecnie pracuje w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Dał cykl wykładów na wyższych uczelniach muzycznych w Pradze, Brnie oraz Ostrawie na temat wykonawstwa muzyki Chopina. Również na ten temat napisał szereg artykułów opublikowanych w Polsce i Czechach. Ponadto prowadził kursy w Karwinie, Ostritz oraz dla studentów Akademii Ostrawskiej.

Zajmuje się także organizowaniem życia muzycznego. W sierpniu 2015 został dyrektorem artystycznym cyklu Wojnowickie Salony Muzyczne – zainspirowanym XIX-wiecznymi tradycjami salonowymi. W kwietniu 2016 WSM przerodziło się w Dolnośląskie Salony Muzyczne, w ramach których zorganizowano dotychczas ponad 60 koncertów oraz warsztatów na terenie Polski, Czech, Niemiec oraz Austrii.

ENG

Born in 1989 in Bielsko-Biała [PL] where he finished Stanisław Moniuszko State Music School in the piano class of Wacław Sroga. He continued his education with prof. Zbigniew Faryniarz in Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław [PL] where he achieved master’s degree in 2013. He also studied in Wrocław University in Musicology Institute. In June 2016 he was registerred for PhD conferment procedure in I.J Paderewski Poznań Academy of Music under Maciej Pabich PhD tuition. Furthermore he took part in many piano masterclasses and had lessons with prof. Borys Petrushansky, prof. Alexei Orlovetsky, prof. Istvan Lantos.

During his studies he was granted rectors scholarship given to the best students. He was also granted a scholarship of Polish Ministry of Culture and National Heritage in 2020.

His concerts in Poland took place in Wrocław (including two concerts in Wrocław Philcarmonic), Wałbrzych (including one solo recital and performance of Mozarts double Piano Concerto with orchestra led by Andrzej Maksymiuk in Sudecka Philcarmonic), Kraków, Warsaw and many other smaller cities like Bielsko-Biała, Oleśnica, Czechowice-Dziedzice, Wojnowice, Bolesławiec, Brzeg, Głogów, Duszniki, Oława, Krosno, Włoszakowice. He also played in Hungary (Budapest), England (London, Hammerwood), Italy (Massafra), Germany (Gorlitz, Oederan, Gossvitz, Zittau, Loebau, Forst, Niesky), Czechia (Ostrava, Karvina) and China (Shenzhen, Guangzhou, Ningbo, Jiaxing, Hnagzhou, Shanghai, Beijing, Changchun, Tianjin).

He collaborated with such agencies as Pro Arts (2014-2016) for which he performed more than 50 Chopin recitals, Pro Musica for which he performed a series of concerts with orchestra in China (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). He also gave a few series of concerts organized by the Ferenc Liszt Associacion (2015/2016, 2018, 2019). He performed as a solist with orchestra collaborating with conductors such as:  Jerzy Maksymiuk, Albert Seidl, Petera Hans Manser.

In 2011 he participated in Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale e Composizione „Valeria Martina” where he won the first prize in G category. In September 2012 he reached the semi-finals of the 18th Leos Janacek International Piano Competition in Brno. In August 2017 after reaching the final round he achieved a honorable distinction in 11 International Chopin Piano Competition in Marianske Lazne.

Aside of his artistic acivities he also leads a pedagogical career. As a student he started to work as a piano teacher in Polish state music schools and since the he cooperated with 6 of them. Furthermore since 2014 he started to give a series of lectures about the influence of Polish folklore on Chopin’s Mazurkas, Polonaises and Krakowiaks which he performed numerous times in Prague, Ostrava, Brno, Warsaw and Karvina. Also he wrote a set of articles on this subject published in Poland and Czechia and recorded educational films sponsored by Polish Ministry of Culture and National Heritage.

Among all he is also a cultural events organiser. Since 2015 he is an artistic director of Wojnowice Music Salon – the cycle of concerts inspired by XIXth century salon traditions. In June 2016 it evolved to Lowersilesian Music Salons and until now over 60 concerts and masterclasses were organised in Poland, Czechia, Germany and Austria. Also he was one of the organisers of Kunst Umeni Sztuka (2019) music festival in Zittau and European Music of Jewish Composers (2020) music festival in Uciechów.

DE
Jerzy Owczarz wurde 1989 in Bielsko-Biała geboren, wo er die staatliche Musikschule Stanisław Moniuszko in der Klavierklasse von Wacław Sroga beendete. Er setzte seine Ausbildung bei Prof. Zbigniew Faryniarz an der Karol Lipiński Musikakademie in Breslau fort, wo er 2013 einen Master-Abschluss erwarb. Während seines Studiums erhielt er das Rektorenstipendium für die besten Studenten. Er studierte an der Universität Breslau Musikwissenschaft. Im Juni 2016 begann er seine Doktorarbeit an der Musikakademie Posen unter Dr. Maciej Pabich. Darüber hinaus nahm er an vielen Klaviermeisterkursen teil und hatte Unterricht bei Prof. Borys Petrushansky, Prof. Alexej Orlovetsky und Prof. Istvan Lantos.

Seine Konzerte in Polen fanden in Breslau statt (darunter zwei Konzerte in der Breslauer Philharmonie), Wałbrzych (u.a. ein Solokonzert und eine Aufführung des Mozarts Doppel-Klavierkonzerns mit Orchester unter der Leitung von Andrzej Maksymiuk in der Philharmonie Sudecka), Krakau, Warschau und viele andere kleinere Städte wie Bielsko-Biała, Oleśnica, Tschechowice-Dziedzice, Wojnowice, Bolesławiec, Brzeg, Głogów, Duszniki, Oława, Krosno, Włoszakowice. Er spielte auch in Ungarn (Budapest), England (London, Hammerwood), Italien (Massafra), Deutschland (Görlitz, Oederan, Goßwitz), Tschechien (Ostrava, Karvina) und China (Shenzhen, Guangzhou, Ningbo, Jiaxing, Hnagzhou, Shanghai, Peking, Changchun, Tianjin).

Er arbeitete mit Agenturen wie Pro Arts (2014-2016) zusammen, für die er mehr als 50 Chopin-Recitals spielte, Pro Musica, für die er eine Reihe von Konzerten mit Orchester in China gab (2016/17, 2017/18, 2018/19). Er gestaltete auch einige Konzertreihen, die vom Ferenc-Liszt-Verband organisiert wurden (2015/2016, 2018). Er trat als Solist mit dem Orchester in Zusammenarbeit mit Dirigenten wie Jerzy Maksymiuk, Alberta Seidl, Petera Hansa Manser auf.

Im Jahr 2011 nahm er am internationalen Wettbewerb für musikalische Darbietung und Komposition „Valeria Martina” teil, wo er den ersten Preis in der Kategorie G gewann. Im September 2012 erreichte er das Halbfinale des 18. Leos Janacek International Piano Competition in Brünn. Im August 2017 erhielt er nach Erreichen der Endrunde eine ehrenvolle Auszeichnung beim internationalen Chopin-Klavierwettbewerb in Marianske Lazne.

Neben seinen künstlerischen Aktivitäten ist er auch pädagogisch tätig. Als Student begann er in der staatlichen Musikschule „Stanisław Moniuszko“ in Wałbrzych zu arbeiten, seit 2015 in der staatlichen Musikschule „Feliks Nowowiejski“ in Zgorzelec, danach begann er 2017 in der staatlichen Musikschule „Bystrzyca Kłodzka“ und arbeitet derzeit in der öffentlichen Chorschule „Jerzy Kurczewski“ in Posen. Darüber hinaus begann er seit 2014 eine Vortragsreihe an den Musikakademien in Prag, Ostrava und Brünn über den Stil der Aufführung von Chopin-Stücken. Er schrieb auch eine Reihe von Artikeln zu diesem Thema, die in Polen und Tschechien veröffentlicht wurden.

Außerdem ist er ein Kulturveranstalter. Seit 2015 ist er künstlerischer Leiter des Musiksalons Wojnowice – einem Zyklus von Konzerten, die von den Salontraditionen des 19. Jahrhunderts inspiriert sind. Im Juni 2016 entwickelten sich daraus die niederschlesischen Musiksalone, und bis heute wurden über 60 Konzerte und Meisterkurse in Polen, Tschechien, Deutschland und Österreich organisiert.

Działalność Jerzego Owczarza można śledzić na jego fanpage’u.